0001 1

 

 

 

 
Chức năng

Căn cứ Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-449 ngày 27/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, CDECE có chức năng hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, môi trường và các vấn đề có liên quan;

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đánh giá, quan trắc, thông tin, truyền thông, tư vấn, tổ chức hội thảo khoa học; xây dựng mô hình ứng dụng; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; các chương trình/dự án bảo vệ phát triển cộng đồng, môi trường và các vấn đề có liên quan;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

 

 

 

 
Tư cách pháp nhân

Trung tâm Phát triển cộng đồng và môi trường (CDECE) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, có tiền thân là Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em.

CDECE được thành lập theo Quyết định số 1030/QĐ-LHHVN, ngày 06/12/2017  của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Ngày 27/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-449 cho CDECE.

CDECE có con dấu, mã số thuế, và tài khoản độc lập.

 

 

 


MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu