Văn bản luật:

1. Luật số 64/2006/QH11 về Luật Phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2007

 Tải xuống

2. Luật số 25/2004/QH11 về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Quốc hội thông qua ngày 15/06/2004 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XI. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2005

 Tải xuống

 3. Luật số 73/2006/QH11 về Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2007

 Tải xuống

 

 Văn bản pháp quy có liên quan

1. Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

 Tải xuống

  1. 2. Quyết định số 1555/QĐTTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020
  2.  Tải xuốg

3. Quyết định số 2351/QĐ/TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

 Tải xuống

4. Quyết định số 122/QĐTTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tâm nhìn đến năm 2030

 Tải xuống

 

 

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu