Chức năng

Căn cứ Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-449 ngày 27/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, CDECE có chức năng hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, môi trường và các vấn đề có liên quan;

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đánh giá, quan trắc, thông tin, truyền thông, tư vấn, tổ chức hội thảo khoa học; xây dựng mô hình ứng dụng; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; các chương trình/dự án bảo vệ phát triển cộng đồng, môi trường và các vấn đề có liên quan;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

 

 

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu