Chức năng

CDECC có chức năng: 

1. Nghiên cứu, đánh giá, đào tạo trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em, môi trường và các vấn đề có liên quan.

2. Tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em và môi trường.

3. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, truyền thông, tư vấn, đánh giá, tổ chức hội thảo khoa học, xây dựng mô hình ứng dụng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em và môi trường.

4. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, trẻ em, môi trường và các vấn đề có liên quan.

 

Một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu: y tế và phòng chống HIV/AIDS cho cộng đồng và doanh nghiệp; Nghiên cứu và quan trắc môi trường; Giới - Gia đình & trẻ em.


Newer news items:
Older news items:

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu