Tư cách pháp nhân

Trung tâm Phát triển cộng đồng và môi trường (CDECE) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

 

Tiền thân của CDECE là Trung tâm nghiên cứu Tư vấn trẻ em và vị thành niên (RECCA) được thành lập theo Quyết đinh số 1153/QĐ-LHH ngày 17/10/2005 của VUSTA và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần đầu với Chứng nhận số A-449. Đến ngày 9/10/2006 RECCA được đổi tên thành Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) theo Quyết định số 1350/QĐ-LHH của VUSTA.

 

Để đáp ứng sự phát triển của đơn vị trong tình hình mới, ngày 16/12/2017 CDECC được đổi tên thành Trung tâm phát triển cộng đồng và môi trường (CDECE) theo Quyết định số 1030/QĐ-LHHVN của VUSTA và được Bộ KH&CN cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-449 ngày 27/12/2017.

CDECE có con dấu, mã số thuế, và tài khoản độc lập.

 

 

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu