THỰC TRẠNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ LẬP KẾ HOẠCH VỀ NƯỚC VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯ­ỜNG

 

Tóm tắt nghiên cứu

 

Căn cứ vào chiến lược hoạt động của Plan về chương trình NS-VSMT giai đoạn 2006 - 2010, trên cơ sở Chiến lược quốc gia của Việt Nam về NS-VSMT và cam kết giữa Plan với UBND huyện Sóc Sơn về chương trình hỗ trợ can thiệp NS-VSMT tại 5 xã (Tân Minh, Bắc Phú, Xuân Thu, Tân Hưng, Việt Long); để có cơ sở cơ sở khoa học và thực tiễn xác định chương trình giai đoạn 2007 - 2010, Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) phối hợp với Plan Việt Nam tiến hành khảo sát: "Thực trạng sự tham gia của cộng đồng, phân tích, lập kế hoạch về NS-VSMT" tại 5 xã của huyện Sóc Sơn từ 2/2007 đến 4/2007.

chi tiết...
 


MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu